VykonUkonu MaVykonavanyUkon VykonavaUkonVRamciPusobnosti